HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VỚI CÁC TỪ EVER, NEVER, ALREADY, YET!