HARVARD KHÔNG YÊU CẦU SAT/ACT TRONG KỲ TUYỂN SINH 2021! - RES