BỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH ĐỂ PHỎNG VẤN XIN VIỆC THÔNG DỤNG VÀ CHUYÊN NGHIỆP - RES