10-12 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7 - RES